PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że firma MED – BEAUTY Grażyna Walkowicz z siedzibą przy ul Boh Monte Cassino 1 w Katowicach  przetwarza dane tworząc bazę danych klientów oraz podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych oraz danych szczególnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest MED – BEUTY Grażyna Walkowicz  NIP: 9541320005.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Boh Monte Cassino 1 40-231 Katowice. lub email:centrum@med-beauty.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.


3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Firma wykorzystuje udostępnione przez Państwa dane do przeprowadzenie własnych kampanii informacyjnych oraz marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej MED – BEAUTY, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.


4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: centrum@med-beauty.pl lub rejestracja@med-beauty.pl

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Boh Monte Cassino 1 40-231 Katowice

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami