POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MED-BEAUTY GRAŻYNA WALKOWICZ WŁAŚCICIELA MARKI MED-BEAUTY I FILLERS ACADEMY

W zależności od rodzaju nośnika treści zawarte w niniejszej Polityce mogą być przekazane osobiście, przez e-mail, pocztowo, telefonicznie lub poprzez publikację na naszej stronie internetowej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MED-BEAUTY GRAŻYNA WALKOWICZ ul. Boh Monte Cassino 1, Katowice

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail Centrum@med-beauty.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zależnie od zawartej umowy i wyrażonej przez Państwa zgody w następujących celach:

 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 • obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji
  (np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,
 • dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia wysokiej jakości usług (np.nagrywanie rozmów telefonicznych, o czym będą Państwo informowani),
 • nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.
  Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:
 • umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
 • umowa o pracę lub inny stosunek pokrewny,
 • przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać, po wyrażeniu od Państwa stosownej zgody, w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej i innych informacji związanych udzielaniem usług.

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez:

 • czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 • czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywać Państwa dane osobowe,
 • czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej Państwa umowy np. na przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej, a w przypadku dochodzenia przez Med-beauty Grażyna Walkowicz roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań.

Dane osobowe zebrane od Państwa w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom niemedycznym, które przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartej z Med-beauty Grażyna Walkowicz umowy przetwarzania danych (np. obsługa systemów informatycznych, obsługa prawna),
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Państwa.
  Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tylko za Państwa dodatkową zgodą.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile nie istnieje inny obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych na Państwa prośbę.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt skontaktuj się z nami lub z administratorem danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych prawem lub niezbędnych do wykonania usługi spowoduje brak udzielenia jakichkolwiek usług. W pozostałym zakresie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.